Meteen naar de inhoud

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

U doneert aan onderstaande Ontvangende partij:

Vereniging Marxistisch Centrum, gevestigd te Groningen, kantoorhoudende aan de Duinkerkenstraat 5, 9723 BN. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82832943, hierna verder te noemen: Marxistisch Centrum.

Email: contact@marxistischcentrum.nl

Artikel 1. Definities (alfabetisch)

1. Afkoelingsperiode: een periode waarbinnen de gevende partij van de overeenkomst kan afzien.

2. Donatie: een door de gevende partij aan Marxistisch Centrum geschonken geldbedrag

3. Donatieformulier: middel om online een donatie te doen aan Marxistisch Centrum

4. Gevende partij: de natuurlijke – of rechtspersoon die middels een elektronische machtiging, via de website van Marxistisch Centrum, een donatie doet aan Marxistisch Centrum

5. Online doneren: het geven van geld middels een elektronische machtiging via de website van Marxistisch Centrum aan Marxistisch Centrum

6. Ontvangende partij: Marxistisch Centrum die op basis van de overeenkomst een donatie ontvangt welke gebruikt wordt ten behoeve van de uitvoering van de doelen van Marxistisch Centrum

7. Overeenkomst: de overeenkomst op afstand tussen ontvangende partij en gevende partij.

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Ontvangende Partij georganiseerd systeem voor doneren tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke online donatie aan Marxistisch Centrum

2. De gevende partij stemt, door online te doneren, in met deze Algemene Voorwaarden.

3. Marxistisch Centrum behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden tussentijds te kunnen wijzigen.

Artikel 3. Rechten ontvangende partij, Marxistisch Centrum

1. Online donaties komen volledig ten goede aan Marxistisch Centrum.

2. Marxistisch Centrum is volledig vrij in het bestemmen van deze online donaties.

3. Het eigendom van het gedoneerde bedrag gaat over op Marxistisch Centrum nadat het gedoneerde bedrag op de bankrekening van Marxistisch Centrum is bijgeschreven.

4. Aansprakelijkheid: Marxistisch Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de gevende partij als gevolg van de door de gevende partij gedane donatie. De gevende partij vrijwaart Marxistisch Centrum voor alle aanspraken van derden voor schade geleden door die derden als gevolg van de donatie van de gevende partij aan Marxistisch Centrum.

Artikel 4. Rechten gevende partij

1. De Gevende Partij heeft een Afkoelingsperiode voor Online Donaties via een Donatieformulier van acht (8) werkdagen. In deze periode kan de Overeenkomst schriftelijk door de gevende partij worden ontbonden door een mail te sturen aan contact@marxistischcentrum.nl

Artikel 5. Plichten Marxistisch Centrum 

1. Marxistisch Centrum verplicht zich de ontvangen bedragen te besteden overeenkomstig de doelstellingen van Marxistisch Centrum. 

2. Marxistisch Centrum  neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de communicatie, de persoonsgegevens, de elektronische overdracht van data en online donaties en zorgt voor een veilige webomgeving. Het betreft hier een inspanningsverplichting. Marxistisch Centrum aanvaardt geen aansprakelijkheid uit hoofde van deze verplichting.

3. Alle personen die namens Marxistisch Centrum bevoegd zijn van de persoonsgegevens kennis te kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding van deze gegevens.

Artikel 6. Plichten gevende partij

1. Om een overeenkomst te sluiten met ontvangende partij moet gevende partij tenminste 18 jaren oud zijn. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de gevende partij dat hij aan deze leeftijdsgrens voldoet;

2. Gevende partij die onder de 18 jaren oud is kan een online donatie en online betaling alleen doen in bijzijn van en met goedkeuring van een ouder of voogd;

3. De gevende partij geeft de correcte identiteitsgegevens op.

4. De gevende partij verricht uitsluitend donaties met middelen waarover hij/zij mag beschikken en waarover hij/zij zeggenschap heeft.

5. De gevende partij ziet er op toe dat een eventuele partner, in de zin van artikel 88 boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, vooraf zijn/haar toestemming heeft verleend voor de donatie, indien deze is te beschouwen als ongebruikelijk en/of bovenmatig.

Artikel 7. Verwerking persoonsgegevens

1. Marxistisch Centrum verwerkt de door de gevende partij aan Marxistisch Centrum verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met alle (wettelijke) voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Algemene Verordening Gegevensbescherming gesteld.

2. Deze persoonsgegevens worden door Marxistisch Centrum verwerkt ten behoeve van het aangaan van donateurschappen, voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen, voor het uitvoeren van marketingactiviteiten, alsmede om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. De gevende partij heeft het recht niet opgenomen te worden voor verdere marketingactiviteiten door een mail te sturen aan contact@marxistischcentrum.nl.

4. De gevende partij heeft het recht te controleren of de door Marxistisch Centrum  geregistreerde gegevens juist zijn, het recht op correctie, indien de gegevens niet juist blijken te zijn, en het recht op verwijdering van de geregistreerde gegevens. Marxistisch Centrum heeft het recht om in dit kader om legitimatie van de gevende partij te verzoeken.

Artikel 8. Cookies

1. Marxistisch Centrum maakt gebruik van cookies op delen van haar website, niet op het deel waar de donaties worden behandeld.

Artikel 9. Slotbepalingen

1. De disclaimer en het privacystatement die Marxistisch Centrum hanteert zijn onverkort van toepassing.

2. Partijen verklaren dat Nederlands recht van toepassing is.