Meteen naar de inhoud

Statuten

Artikel 1 

Naam en zetel 

1. De vereniging draagt de naam: Marxistisch Centrum

2. De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Groningen. 

Artikel 2 

Doel en middelen 

1. Het doel van de vereniging is het bevorderen van het socialisme en de bekendheid daarvan, ten behoeve van het algemeen belang. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het (doen) uitgeven en verspreiden van zowel klassieke als moderne marxistische literatuur; 
b. het verkopen van producten met een socialistisch of progressief thema via een webshop en andere kanalen, waarvan de opbrengst uitsluitend ten goede komt van socialistische initiatieven en organisaties; 
c. het stimuleren van openbare discussies over sociale en maatschappelijke onderwerpen; 
d. het verwerven van giften, erfstellingen en legaten; 
e. het verrichten van alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn. 

3. De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.

4. Uitkeringen van financiële middelen aan derden en besteding van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling van de vereniging dan wel ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging heeft.

Artikel 3 

Leden 

1. Lid van de vereniging kunnen zijn: personen die persoonlijk nauw betrokken zijn bij één of meerdere projecten van de vereniging. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement deze lidmaatschapseisen nader te specificeren. 

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. 

3. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Het bestuur kan besluiten om in individuele gevallen een persoon die niet (volledig) voldoet aan de eisen uit lid 1 van dit artikel toch toe te laten als lid. 

4. Als het bestuur besluit om een persoon niet toe te laten als lid, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 

5. De leden zijn verplicht om een jaarlijkse contributie te betalen. De algemene vergadering stelt de hoogte van de contributie vast. De algemene vergadering kan leden in categorieën indelen die een verschillende bijdrage betalen. 

6. Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van de verplichting tot het betalen van contributie. 

Artikel 4 

Einde van het lidmaatschap 

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt door: 
a. overlijden van het lid; 
b. opzegging door het lid; 
c. opzegging door de vereniging. 
d. ontzetting. 

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging door de vereniging is alleen mogelijk wanneer een lid heeft opgehouden aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Ontzetting uit het lidmaatschap (royement) geschiedt door het bestuur. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

4. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging is alleen mogelijk tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een op zeggingstermijn van vier weken. 

5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het voorgaande lid, doet het lid maatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip dat volgt op de datum waartegen was opgezegd. 

6. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 

7. Een lid kan daarnaast zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand nadat hem een besluit bekend is geworden of medegedeeld waarbij zijn rechten zijn beperkt, of zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard. De vorige zin is echter niet van toepassing op besluiten waarbij de financiële rechten en verplichtingen van leden worden gewijzigd. 

8. Van een besluit tot opzegging omdat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of omdat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de mededeling beroep open op de algemene vergadering. Tijdens de beroepstermijn en zolang het beroep loopt is het lid geschorst. 

9. Als het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt blijft de jaar lijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

Artikel 5 

Bestuur: samenstelling, benoeming en ontslag 

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal drie natuurlijke personen. De algemene vergadering stelt het aantal bestuurders vast.

2. Alleen leden van de vereniging zijn benoembaar tot bestuurder.

3. De algemene vergadering benoemt, schorst en ontslaat de bestuurders.

4. De schorsing van een bestuurder vervalt van rechtswege als de algemene vergadering niet binnen een maand na de schorsing een ontslagbesluit neemt.

5. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De algemene vergadering kan echter aan de bestuurders een niet-bovenmatig vacatiegeld toekennen en het recht op vergoeding van kosten die zij in het kader van hun functie hebben gemaakt.

6. De bestuurders treden jaarlijks af, en zijn dan telkens herbenoembaar in dezelfde of een andere functie binnen het bestuur.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: 
a. periodiek aftreden als bedoeld in het vorige lid; 
b. overlijden; 
c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; 
d. schriftelijke ontslagneming; 
e. een ontslagbesluit van de algemene vergadering.

8. Bij belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overige bestuur ders met het bestuur belast. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder wijst de algemene vergadering één of meer personen aan die tijdelijk met het bestuur zijn belast. 

Artikel 6 

Bestuur: taken en bevoegdheden 

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 

2. Bij de vervulling van hun taak richten het bestuur en zijn individuele leden zich naar het belang van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie.

3. De onderlinge taakverdeling, de werkwijze en de interne besluitvorming kunnen nader worden geregeld in een bestuursreglement. 

4. Het bestuur is, na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver vreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van over eenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

5. Goedkeuring van de algemene vergadering is daarnaast nodig voor bestuursbe sluiten tot: 
a. het vaststellen van de begroting en het bestuursverslag; 
b. het vaststellen en ingrijpend wijzigen van de beleidsplannen en meerjaren plannen;
c. het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;
d. het oprichten en het vaststellen van statuten van een nieuwe rechtspersoon;
e. het aangaan of verbreken van een duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, als deze samenwerking van in grijpende betekenis is;
f. het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de vereniging;
g. het aangaan van belangrijke financiële verplichtingen die niet in de begroting zijn opgenomen.

Artikel 7

Bestuur: vergadering en besluitvorming 

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een pen ningmeester, en kan eventueel andere taken onderling verdelen.

 2. Het bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar, en verder zo vaak als de voorzitter of een andere bestuurder dit wenselijk vindt. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden door of namens de voorzitter, ten minste zeven da gen voor de vergadering, onder toezending van een agenda. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn worden volstaan, ter beoordeling van de voorzitter. 

3. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Als de voorzitter ont breekt, voorziet het bestuur zelf in de leiding van de vergadering.

4. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten voor een bepaald besluit een grotere meerderheid voorschrijven. 

5. Elke bestuurder die niet geschorst is heeft één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Als de stemmen staken wordt binnen drie weken een tweede vergadering belegd. Als de stemmen dan opnieuw staken is het voorstel verworpen. 

6. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan ter vergadering slechts één ander lid vertegenwoordigen. 

7. Als in een vergadering van het bestuur alle stemgerechtigde bestuurders aan wezig zijn, kunnen met algemene stemmen geldige besluiten worden genomen over alle onderwerpen, ook als de statutaire voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen. 

8. Het bestuur kan ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen, mits alle bestuurders schriftelijk hun zienswijze kenbaar hebben kunnen maken en geen van hen zich tegen deze wijze van be sluitvorming verzet. Onder schriftelijk wordt mede verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel. Een buiten vergadering genomen besluit wordt in het verslag van de volgende vergadering opgenomen, met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen. 

9. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegen strijdig is met het belang van de vereniging of de daarmee verbonden organisatie en wordt niet meegerekend bij het vaststellen van het quorum. Wanneer hierdoor geen besluit genomen kan worden, neemt de algemene vergadering een besluit. 

10. Van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. In het verslag wordt vermeld welke leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd waren.

Artikel 8

Vertegenwoordiging 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt verder toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. 

2. Het bestuur kan aan anderen volmacht geven om de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.

Artikel 9 

Algemene vergadering: bevoegdheden 

1. Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

2. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.

 Artikel 10 

Algemene vergadering: bijeenroeping 

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. 

2. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo vaak het bestuur dit wenselijk vindt. 

3. Verder is het bestuur verplicht om een algemene vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uit brengen van ten minste tien procent van de stemmen. 

4. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek aan zijn verplichting tot bijeenroepen voldoet, kunnen de verzoekers zelf de algemene vergadering bijeenroepen, door oproeping overeenkomstig het volgende lid of door een advertentie te plaatsen in een dagblad dat ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen wordt. 

5. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden ten minste zeven dagen voor de vergadering, onder toezending van een agenda. 

Artikel 11 

Algemene vergadering: vergadering en besluitvorming 

1. De voorzitter leidt de algemene vergaderingen. Als de voorzitter ontbreekt, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding. De voorzitter wijst een persoon aan die belast is met het maken van een verslag van de vergadering. 

2. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden en alle bestuurders voor zover zij niet geschorst zijn. De algemene vergadering kan besluiten om ook andere personen toegang te verlenen tot de vergadering. 

3. De algemene vergadering besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten voor een bepaald besluit een grotere meerderheid voorschrijven. 

4. Elk lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebrachte stemmen. Als de stemmen staken is het voorstel verworpen. 

5. Een lid kan een ander lid volmacht geven om namens hem zijn stem uit te brengen. Elk lid kan voor maximaal twee leden als gevolmachtigde optreden.

6. Stemmen worden mondeling of bij handopsteken uitgebracht, tenzij de voorzitter bepaalt dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Bij een stemming over personen wordt schriftelijk gestemd als een aanwezige dit verlangt.

7. Het oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming is beslissend. Als de juistheid van het oordeel van de voorzitter over de uitslag onmiddellijk wordt betwist vindt echter een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerder heid van de vergadering dit verlangt. Door een nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

8. Als dit bij de oproeping is vermeld is elk lid bevoegd om via een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging. 

9. Als het bestuur de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kunnen stemmen voor afgaand aan de algemene vergadering worden uitgebracht via een speciaal daarvoor aangewezen e-mailadres, maar niet eerder dan dertig dagen voor de vergadering. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de al gemene vergadering worden uitgebracht. 

10. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in vergadering bij een, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, mits het besluit genomen wordt met voorkennis van het bestuur. 

Artikel 12 

Boekjaar en jaarstukken 

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur houdt van de vermogenstoestand van de vereniging op zodanige wijze een administratie dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Het bestuur stelt jaarlijks een begroting voor het komende boekjaar vast, en legt deze tijdig voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 

4. Het bestuur maakt elk jaar een jaarrekening op binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vereniging, tenzij de algemene vergadering deze termijn met ten hoogste vier maanden verlengt op grond van bijzondere omstandigheden. Het bestuur legt de jaarrekening voor de leden ter inzage op het kantoor van de vereniging.

5. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek ter inzage, voor zover de vereniging daartoe op grond van de wet verplicht is. 

6. Alle leden van het bestuur tekenen de jaarrekening. Als de handtekening van één of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan melding gemaakt onder opgaaf van reden. 

7. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een financiële commis sie van ten minste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het be stuur. De financiële commissie onderzoekt de jaarstukken en brengt aan de al gemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. 

Het bestuur is verplicht de financiële commissie alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, en haar desgewenst de kas van de vereniging en de boeken, be scheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaar te stellen. 

8. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge aan het bestuur. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar, waarna de algemene vergadering kan besluiten decharge te verlenen aan de bestuurders. 

Artikel 13 

Statutenwijziging

1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten van de vereniging te wijzigen.

2. De leden worden daartoe bijeengeroepen op een termijn van ten minste twee weken, waarbij de tekst van de voorgestelde statutenwijziging wordt meege stuurd. 

Degenen die de oproeping doen voor de algemene vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is leggen de tekst van de voorgestel de statutenwijziging minimaal vijf dagen vóór de vergadering op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage. 

3. Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

Als het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoor digd is, wordt na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie weken een tweede vergadering gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden ge nomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is. 

4. Een besluit tot statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Elke bestuurder is bevoegd tot het laten passeren van de notariële akte van statutenwijziging. 

Artikel 14 

Ontbinding en vereffening 

1. De algemene vergadering is bevoegd de vereniging te ontbinden. 2. Artikel 13 lid 2 en lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing op het besluit tot ontbinding van de vereniging. 

3. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. 

4. Het bestuur vereffent het vermogen van de vereniging, tenzij de algemene vergadering één of meer andere vereffenaars aanwijst. 

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de vereniging wordt ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. 

6. Tijdens de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en de reglementen zoveel mogelijk van kracht. 

7. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging wordt besteed ten be hoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstel ling als de doelstelling van de vereniging of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soort gelijke doelstelling als de doelstelling van de vereniging heeft, te bepalen door de algemene vergadering. 

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging tijdens de wettelijke termijn berus ten onder de persoon die de vereffenaars daartoe aanwijzen. 

Artikel 15 

Slotbepaling 

In alle gevallen waarin zowel de wet als de statuten en reglementen niet voorzien, beslist de algemene vergadering.